با توجه به اهمیت کتابخانه های بیمارستانی و نقش آنها در خدمترسانی به کاربران خود از جمله پزشکان، پرستاران، دانشجویان، کارمندان و غیره، کتابخانه به یک برنامه عملیاتی مدون در جهت رسیدن به اهداف خود و ارائه خدمات کتابخانهای بهینه به کاربران نیازمند می باشد. بنابراین کتابخانه بیمارستان یک برنامه عملیاتی به شرح زیر تدوین و اجرا خواهد کرد. ۱ -توسعه منابع کتابخانه توسعه منابع چاپی و الکترونیکی جهت ایجاد دسترسی سریعتر به منابع مورد نیاز و بررسی مستمر میزان استفاده از این منابع روزآمدسازی منابع علمی چاپی ۲ -توسعه خدمات گسترش ارتباط بین کتابخانه ای گسترش خدمات کتابخانه واطلاعرسانی به کاربران پایش مستمر خدمات ارائه شده توسط کتابخانه و ارائه بازخورد به مسئولین و کاربران ۳ -توسعه آموزشی افزایش سطح سواد اطلاعاتی کاربران اعم از پزشکان و دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف توانمند سازی کتابداران بیمارستانی ۴ -توسعه فضا توسعه فضای فیزیکی کتابخانه شامل : سالنهای مطالعه مجزا، اتاق های کامپیوتر، کالس و ...... بهینه سازی فضای کتابخانه از طریق انجام برخی تعمیرات ساختمانی، خرید تجهیزات و ..