• فراهم نمودن محيطي مناسب جهت استفاده، پژوهش و مطالعه • گردآوری مجموعه ای غني از منابع اطلاعاتي علمي –تخصصي و مرجع در زمينه های فعاليت بيمارستان و ارتقای سطح کمي و کيفي آن در جهت پاسخگویي هرچه بيشتر به نياز مراجعان • راهنمایي و آموزش مراجعان در بازیابي و استفاده از منابع اطلاعاتي • شناسایي نيازهای اطلاعاتي پزشكان، دانشجویان و کارکنان چشم انداز کتابخانه • غني کردن مجموعه کتابخانه با تهيه، سازماندهي و نگهداری منابع چاپي و الكترونيكي معتبر در زمينه پزشكي • تقویت مهارت هایاطلاعیابي دانشجویان، پزشكان و پرستاران • تسهيل در دسترسي بيماران و همراهان بيمار به اطلاعات مناسب از طریق حضور بر بالين بيمار • ایجاد محيطي صميمي و دوستانه در کتابخانه به منظور پاسخگویي به نيازهای آموزشي و پژوهشي کاربران دانشگاه • بكارگيری استانداردهای علوم کتابداری واطلاعرساني پزشكي در اجرای کليه امور کتابخانه • آموزش و ارتقاء سطح دانش کتابداران واطلاعرسانان کتابخانه به طوری که به بهترین نحو پاسخگوی نيازهای اطلاعاتي کاربران باشند.

پیوندهای مرتبط

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟

تماس با ما

سیرجان انتهای خیابان ابن سینا بیمارستان امام رضا قدیم

Template Design:Dima Group