رسالت اصلی کتابخانه، حمایت از برنامه های آموزشی و پژوهشی بیمارستان از طریق فراهم آوری منابع چاپی والکترونیکی و اشاعه اطلاعات علمی روزآمد است. مجموعه کتابخانه باید بازتابی از مطالب جاری در حوزه های آموزشی و پژوهشی باشد و بتواند برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بیمارستان را متحول و روزآمد نماید. کتابخانه بیمارستان باید منابع الزم برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان را تامین نماید. کتابخانه های بیمارس تانی میبایست به منظور گردآوری اطلاعات، روزآمدسازی و اشاعهی آن در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران خود، به صورت اثربخش و مؤثر فعالیت داشته باشند. این کتابخانهها بایستی به صورت گسترده از طرف جامعه کاربران خود که شامل بیماران، خانواده های بیماران، پزشکان، پرستاران، دانشجویان، اعضای هیأتعلمی و کارکنان بهداشتی می باشند، مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین ارائه خدمات اطلاعاتی در این کتابخانه ها میبایست بر پایهی اصولی درست استوار شوند، این مجموعه اصول همان استانداردهایی هستند که رعایت آنها از جانب کتابخانه ها باعث بهبود وضعیت آنها و ارتقاء خدماتاطلاعرسانی آنها گردیده و به عنوان معیاری جهت ارزیابی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. کتابخانه های بیمارستانی و به صورت ویژه کتابخانه های بیمارستانهای آموزشی، با توجه به شرایط خاصی که به واسطه حضور و تحت آموزش بودن دانشجویان کارآموز دارند، بایستی بتوانند اطلاعات به روز مورد نیاز متخصصان علوم پزشکی در پزشکی بالینی و دانشجویان تحت آموزش را فراهم ساخته و به پرسشهای آنها درزمینه های مختلف اطلاعات بهداشتی پاسخگو باشند. عالوه بر این کتابخانه های بیمارستانی باید بتوانند نیازهای استفاده کنندگان خدمات بهداشتی درمانی و خانواده های آنها را در حیطه آموزشی بهداشتی از جمله درباره بیماری و روند آن، روش های درمان بیماری، روش های جراحی، مراقبتهای خاص پس از عمل های مختلف، عوارض عمل جراحی و داروهای مصرفی، مسائل حقوقی و موارد ی از این قبیل را پاسخگو بوده و خدماتی را برای آنها فراهم سازند . چشم انداز کتابخانه بیمارستان در نظر دارد، تا چند سال آینده به عنوان یکی از فعالترین کتابخانه ها در سطح کتابخانه های بیمارستانی باشد. اهداف کتابخانه • شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان • گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات منابع چاپی و الکترونیکی مورد نیاز مراجعین • ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی برای مراجعین به منظو ر ارتقا سطح علمی آنان • راهنمایی و آموز ش به مراجعین در بازیابی و استفاد ه از منابع اطلاعاتی • فراهم نمودن زمینه های تحقیق و پژوهش برای دانشجویان، اعضا هیاتعلمی و کارکنان خدمات کتابخانه امانت و گردش منابع: در این بخش، کتابخانه به صورت قفسه باز اداره می شود و مدرک مورد نظر خود را با جستجو در نرم افزار کتابخانه )پارس آذرخش( انتخاب می کنند. اعضاء میتوانند با مراجعه مستمر به سرویس های امانت از خدمات زیر استفاده کنند: · رزرو کتاب های که در امانت · آگاهی از وضعیت کتاب های رزروی · تمدید کتابها در صورت عدم رزرو · آگاهی از تاریخ بازگشت کتابهای خود · آگاهی از میزان جریمه و دیر کرد کتاب ها بخش مراجعه کننده : شامل راهنمایی و مشاوره مراجعان به کتابخانه جهت یافتن موضوع مورد نظر در منابع موجود د رکتابخانه، همچنین کمک و راهنمایی و آموز ش مراجعان در استفاده از اینترنت جهت جستجوی مطالب مورد نیاز نیز توسط کتابدار صورت میگیرد. بخش سالن مطالعه مدت امانت و تعداد منابع بر حسب شرایط و با صالحدید مسئول قابل تغییر است. مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی با توجه به خط مشی کتابخانه قابل تغییر است. در صورتی که تاخیر شخصی زیاد باشد با نظر مسئول بخش فایل شخص تا یک ماه مسدود می شود و شخص قادر به امانت گرفتن هیچ منبعی نمیباشد. در صورتی که منابعی دارای متقاضی زیاد باشد و تعداد نسخ آن محدود بوده، یک نسخه از این منابع در کتابخانه قرار خواهد گرفت و قابل امانت نمیباشد. در صورتی که منبعی رزرو شود، 24 ساعت برای آ ن شخص نگه داشته می شود. بعد از این زمان در صورت وجود متقاضی برای آن، کتاب امانت داده می شود.

پیوندهای مرتبط

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟

تماس با ما

سیرجان انتهای خیابان ابن سینا بیمارستان امام رضا قدیم

Template Design:Dima Group