کتابخانه بیمارستانی معرف یک کتابخانه تخصصی است و هدف آن باال بردن سطح کیفیت خدمات پزشکی ارائه شده به بیماران، از طریق تهیه منابع و خدمات کتابخانه ای به اشکال گوناگون برای متخصصان بهداشتی، شامل پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و مدیران بیمارستان می باشد و سهم عمده ای را در اشاعه اطلاعات پزشکی عهده دار می باشد. مأموریت اصلی کتابخانه بیمارستانی ارتقاء بهره وری موثر از منابع اطلاعاتی در جهت اهداف آموزشی - پژوهشی و درمانی و در نهایت ارتقاء رتبه و جایگاه دانشکده در سیستم های رتبه بندی ملی و بینالمللی و ارائه خدمات درمانی و آموزشی مبتنی بر دانش موثق و معتبر می باشد . کتابخانه بیمارستانی باید جوابگوی نیازهای اطلاعاتی متخصصان علوم پزشکی در طبابت باشد و پاسخگوی سواالت آنان در زمینه اطلاعات پزشکی باشد. عالوه بر آن به نیازهای اطلاعاتی و آموزشی بیماران و خانواده آنها درباره بیماری و روند آن، روش های جراحی، عوارض پس از عمل و مسائل حقوقی بیمار پاسخ گوید . لذا کتابخانه بیمارستان امام رضا )ع( مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات برای کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان غنیترین و فعال ترین کتابخانه در زمینه پزشکی و سایر موضوعات وابسته مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.از جمله ماموریت های این کتابخانه موارد زیر است: • ایجاد بستر مناسب جهت فراهمسازی محیطی آرام و جذاب آموزشی و پژوهشی • ارائه خدمات آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی مراجعین • نوآوری جهت رسیدن به بهترین شیوه های ارائه خدمات • گسترش خدمات علمی کتابخانه ای

پیوندهای مرتبط

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟

تماس با ما

سیرجان انتهای خیابان ابن سینا بیمارستان امام رضا قدیم

Template Design:Dima Group