امروزه کتابخانه ها و مراکز اطال ع رسانی عالوه بر خاستگاه اندیشه ها و تفکرهای نوین در عرصه های مختلف، به عنوان بازوان توانمند اجرایی امور آموزشی و پژوهشی نیز نقش قابل توجهی دارند. کتابخانه ها ومراکز اطالع رسانی، هویت سازمان را رقم میزنند و به بیانی دیگر آینه تمام نمایی برای انعکاس سطح فعالیت های آموزشی و پژوهشی هستند. هر چه کتابخانه ها با استاندا رهای جهانی انطباق بیشتری داشته باشند، دارای فضای فیزیکی و امکانات رفاهی بیشتری برای مطالعه و پژوهش باشند، دارای یک مجموعه ارزشمند منابع چاپی و الکترونیکی باشند، و هر میزان بتوانند خدمات خود را با فناوری های اطالعاتی روز همراه و همگام سازند؛ توفیق بیشتری در خدمترسانی به جامعه سازمانی خود خواهند داشت و بدون شک موجبات تعالی بیشتر سازمان مربوطه خواهد شد . کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی همراستا با برنامه های آموزشی و پژوهشی می توانند، به ارتقای فرایندهای آموزشی و پیاده سازی موفقیت آمیز برنامه های این حوزه کمک کنند و به عنوان نیروی محرکه فعالیت های پژوهشی، موجبات انجام تحقیق های نوین و کشف عرصه های جدید دانش بشری را تسهیل کنند. البته این مهم بدون بهره گیری از اصول علمی و مدیریتی در اداره کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی میسر نخواهد بود. یکی از اصول علمی و مدیریتی برای تمامی سازمان ها، تدوین برنامه استراتژیک است که بر اساس آن سازمان مذکور بتواند به حیات رو به تعالی خود ادامه دهد. در برنامه استراتژیک این کتابخانه تالش گردیده است با در نظر گرفتن برنامه و اهداف راهبردی دانشکده و بیمارستان، فاصله بین وضعیت موجود و جایگاه مطلوب کتابخانه در آینده نشان داده شود تا بتوان با بسترسازی مناسب، مسائل و مشکالت موجود در کتابخانه را حل نموده و در جهت اهداف تعیین شده گام های موثری برداشت. بیانیه رسالت: کتابخانه بیمارستان در راستای تجلی اهداف و برنامه های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی بیمارستان و دانشکده علوم پزشکی سیرجان ماموریت دارد که : - به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطالع رسانی بپردازد. - نسبت به شناسایی و تامین نیازهای اطالعاتی تمامی اعضای تحت پوشش خود اعم از اساتید،کارکنان و دانشجویان اقدام نماید. - از طریق توسعه و استانداردسازی خدمات و سرویس های موجود، بستر مناسب برای بهرهگیری کاربران از خدمات این کتابخانه فراهم آورد - در ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی دانشکده و بیمارستان تالش نماید و در حد توان و امکانات خود، برای تجلی اهداف آموزشی و پژوهشی آنها برنامه ریزی نماید. - از طریق ارائه برنامه های همگام و همراستا با اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده و بیمارستان، موجبات پیشرفت علمی، پژوهشی و فرهنگی تمامی کاربران خود را فراهم آورد. - در زمینه ارتقای خدمات بهداشت و درمان و مدیریت سالمت جامعه، از کلیه برنامه های موجود در این زمینه حمایت همه جانبه نماید. - در اطالع رسانی دانش سالمت و بخصوص دانش مدیریت سالمت، به وظایف و تکلیف های خود عمل نماید. بیانیه چشمانداز: کتابخانه بیمارستان در نظر دارد با استانداردسازی امکانات و خدمات خود، ضمن تعالی سازمانی با ایجادبستری مناسب برای کاربران و تمامی ذینفعان خود و جلب رضایت آنان، در مسیر روند توسعه پایدار در ارائه خدمات تمام عیار کتابخانه ای در شناسایی و تامین کلیه نیازهای اطالعاتی کاربران خود، قرار گیرد .

بیانیه ارزشها

 کتابخانه بیمارستان ارزش های زیر را در ارائه خدمات خود با جدیت دنبال می کند:

- حفظ ارزش های واالی انسانی در ارائه خدمات به کاربران و تکریم کلیه مراجعه کنندگان به کتابخانه

- رعایت آداب و اخالق حرفه ای کتابداری در ارائه خدمت به کاربران

- صرفه جویی در وقت کاربران و در اختیار قرار دادن بهترین خدمات با توجه به امکانات و توانمندی کتابخانه -

تالش در جهت ارتقای مهارت، تخصص و خالقیت کارکنان کتابخانه به منظور ارائه خدمات در شان مراجعه کنندگان

- تالش همه جانبه در جهت ارائه خدمات سودمند و همراه با سهولت با صرف کمترین زمان و هزینه برای مراجعه کنندگان

- بکارگیری فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمت هر چه بیشتر به مراجعه کنندگان

- ارائه برنامه عملیاتی در جهت نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی با توجه به ماموریت کتابخانه

- ارائه برنامه عملیاتی در جهت نیل با اهداف فرهنگی بیمارستان با توجه به مامو ریت کتابخانه

- همکاری گروهی و اشتراک دانش و مهارت با کارکنان کتابخانه مرکزی دانشکده

- آموزش رایگان و ارتقای سطح سالمت روان جامعه و بیماران

- تشویق و ترغیب کاربران بالقوه جهت استفاده از منابع و خدمات کتابخانه

- تهیه اطالعات آماری روزآمد، دقیق و قابل اعتماد کاربران و ذینفعان ذینفعان داخلی کتابخانه پزشکان پرستاران بیماران بستری همراه بیمار مدیران و کارکنان بیمارستان ذینفعان خارجی کتابخانه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان کلیه پرسنل دانشکده علوم پزشکی سیرجان

تحلیل عوامل داخلی و خارجی:

نقاط قوتStrengths  :

در اختیار داشتن نرمافزار جامع، یکپارچه و آنالین کتابخانه

 دارا بودن وب سایت روزامد

:روند رو به رشد تعداد اعضای تحت پوشش و گسترش مجموعه منابع کتابخانه

اداره مخرن کتابخانه به شکل سیستم قفسه باز 

وجود منابع تخصصی مرتبط با رشته های موجود در دانشگاه 

وجود آئین نامه نحوه استفاده از خدمات کتابخانه

نقاط ضعف  Weaknesses: فضای فیزیکی غیر استاندارد و ناکافی کتابخانه 

کمبود نیروی انسانی و عدم وجود نیروی متخصص در کتابخانه بیمارستان 

عدم دسترسی به پایگاه های اطالعاتی پزشکی در کتابخانه

کمبود منابع چاپی در حوزه های تخصصی

نبود خدمات میز مرجع مجازی و ارائه مصاحبه مرجع 

عدم امکان دسترسی برخط به مجموعه کتاب های الکترونیکی

نبود برنامه مدون جهت آموزش کاربران

کمبود تجهیزات و فرسوده بودن کامپیوترهای موجود در کتابخانه

عدم برخورداری از بودجه متناسب با نیازهای کاربران

هداف بلند مدت: 1 .ارتقای مستمر خدمات و فعالیت های کتابخانه جهت دسترسی کاربران به منابع اطالعاتی 2 .بکارگیری فناوری های نوین اطالعاتی در ارائه خدمات کتابخانه ای 3 .گسترش ارتباط و همکاری بین کتابخانه ای به منظور تامین منابع و اطالعات مورد نیاز کاربران 4 .ایجاد امکانات سخت افزای و نرمافزای برای دسترسی به منابع اطالعاتی کتابخانه 5 .تقویت همکاری واحدهای درون سازمانی با کتابخانه در زمینه های آموزشی . 6 .همکاری در برنامه آموزش بیمار و ارتقاء سواد سالمت گیرندگان خدمت 7 .توسعه مستمر دسترسی به پایگاه های اطالعاتی و مجموعه های دیجتیالی 8 .ایجاد زیرساخت های الزم برای دسترسی به طیف وسیعی از منابع کتابخانه ای 9 .افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 10 .ایجاد دوره های بازآموزی مستمر و ارتقای سطح مهارت کارکنان کتابخانه 11 .ارائه برنامه های توانمندسازی وکارگاههای آموزشی برای کاربران کتابخانه 12 .حرکت از سمت راهکار مالکیت منابع به سیاست دسترسی به منابع 13 .ارائه خدمات با کیفیت اشاعه گزینشی اطالعات 14 .ارائه خدمات جنبی از جمله تکثیر و ترجمه در کتابخانه 15 .تشویق کاربران برای مراجعه مجدد به کتابخانه 16 .جذب موثر کاربران جدید 17 .تالش در جهت بهبود و توسعه فضای فیزیکی کتابخانه و منطبق نمودن آن با استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی 18 .اطالع رسانی و ارائه خدمات از طریق تلفن گویا، پیام کوتاه، وب سایت کتابخانه و کتابخانه دیجیتال

اهداف کوتاه مدت: 1 .تامین منابع علمی مرتبط با رشته های تخصصی موجود در دانشکده بر مبنای شناسایی نیاز اطالعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده 2 .تهیه راهنماها و بروشورها به صورت چاپی و الکترونیکی به منظور آگاه نمودن کاربران از منابع وخدمات کتابخانه 3 .بهبود وضعیت فرآیندهای انجام کار در کتابخانه 4 .تهیه امکانات مورد نیاز و ایجاد فضای مناسب برای مطالعه و تحقیق کاربران 5 .تامین تجهیزات و سیستم های کامپیوتری 6 .وجین دوره ای کتاب ها و روزآمد نمودن منابع موجود در کتابخانه 7 .تکمیل و روزآمد نمودن منابع و اطالعات موجود در نرم افزار کتابخانه 8 .تفکیک بخش های مختلف کتابخانه از یکدیگر و اختصاص فضای الزم به هر بخش 9 .تامین امکانات رفاهی کتابخانه 10 .افزایش قفسه کتب و چینش مجدد مجموعه کتابخانه و ایجاد سهولت در بازیابی منابع 11 .افزایش جذب کاربران جدید از طریق معرفی فعالیت های کتابخانه در بخش های مختلف بیمارستان 12 .بهره گیری از شیوه های مختلف در جهت شناساندن امکانات و خدمات کتابخانه به استفاده کنندگان 13 .سازمان دهی و چینش موثر مجموعه کتابخانه به من ظور افزایش سهولت دسترسی به آن

 

کتابخانه بیمارستانی معرف یک کتابخانه تخصصی است و هدف آن باال بردن سطح کیفیت خدمات پزشکی ارائه شده به بیماران، از طریق تهیه منابع و خدمات کتابخانه ای به اشکال گوناگون برای متخصصان بهداشتی، شامل پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و مدیران بیمارستان می باشد و سهم عمده ای را در اشاعه اطلاعات پزشکی عهده دار می باشد. مأموریت اصلی کتابخانه بیمارستانی ارتقاء بهره وری موثر از منابع اطلاعاتی در جهت اهداف آموزشی - پژوهشی و درمانی و در نهایت ارتقاء رتبه و جایگاه دانشکده در سیستم های رتبه بندی ملی و بینالمللی و ارائه خدمات درمانی و آموزشی مبتنی بر دانش موثق و معتبر می باشد . کتابخانه بیمارستانی باید جوابگوی نیازهای اطلاعاتی متخصصان علوم پزشکی در طبابت باشد و پاسخگوی سواالت آنان در زمینه اطلاعات پزشکی باشد. عالوه بر آن به نیازهای اطلاعاتی و آموزشی بیماران و خانواده آنها درباره بیماری و روند آن، روش های جراحی، عوارض پس از عمل و مسائل حقوقی بیمار پاسخ گوید . لذا کتابخانه بیمارستان امام رضا )ع( مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات برای کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان غنیترین و فعال ترین کتابخانه در زمینه پزشکی و سایر موضوعات وابسته مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.از جمله ماموریت های این کتابخانه موارد زیر است: • ایجاد بستر مناسب جهت فراهمسازی محیطی آرام و جذاب آموزشی و پژوهشی • ارائه خدمات آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی مراجعین • نوآوری جهت رسیدن به بهترین شیوه های ارائه خدمات • گسترش خدمات علمی کتابخانه ای

 رسالت اصلی کتابخانه، حمایت از برنامه های آموزشی و پژوهشی بیمارستان از طریق فراهم آوری منابع چاپی والکترونیکی و اشاعه اطلاعات علمی روزآمد است. مجموعه کتابخانه باید بازتابی از مطالب جاری در حوزه های آموزشی و پژوهشی باشد و بتواند برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بیمارستان را متحول و روزآمد نماید. کتابخانه بیمارستان باید منابع الزم برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان را تامین نماید. کتابخانه های بیمارس تانی میبایست به منظور گردآوری اطلاعات، روزآمدسازی و اشاعهی آن در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران خود، به صورت اثربخش و مؤثر فعالیت داشته باشند. این کتابخانهها بایستی به صورت گسترده از طرف جامعه کاربران خود که شامل بیماران، خانواده های بیماران، پزشکان، پرستاران، دانشجویان، اعضای هیأتعلمی و کارکنان بهداشتی می باشند، مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین ارائه خدمات اطلاعاتی در این کتابخانه ها میبایست بر پایهی اصولی درست استوار شوند، این مجموعه اصول همان استانداردهایی هستند که رعایت آنها از جانب کتابخانه ها باعث بهبود وضعیت آنها و ارتقاء خدماتاطلاعرسانی آنها گردیده و به عنوان معیاری جهت ارزیابی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. کتابخانه های بیمارستانی و به صورت ویژه کتابخانه های بیمارستانهای آموزشی، با توجه به شرایط خاصی که به واسطه حضور و تحت آموزش بودن دانشجویان کارآموز دارند، بایستی بتوانند اطلاعات به روز مورد نیاز متخصصان علوم پزشکی در پزشکی بالینی و دانشجویان تحت آموزش را فراهم ساخته و به پرسشهای آنها درزمینه های مختلف اطلاعات بهداشتی پاسخگو باشند. عالوه بر این کتابخانه های بیمارستانی باید بتوانند نیازهای استفاده کنندگان خدمات بهداشتی درمانی و خانواده های آنها را در حیطه آموزشی بهداشتی از جمله درباره بیماری و روند آن، روش های درمان بیماری، روش های جراحی، مراقبتهای خاص پس از عمل های مختلف، عوارض عمل جراحی و داروهای مصرفی، مسائل حقوقی و موارد ی از این قبیل را پاسخگو بوده و خدماتی را برای آنها فراهم سازند . چشم انداز کتابخانه بیمارستان در نظر دارد، تا چند سال آینده به عنوان یکی از فعالترین کتابخانه ها در سطح کتابخانه های بیمارستانی باشد. اهداف کتابخانه • شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان • گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات منابع چاپی و الکترونیکی مورد نیاز مراجعین • ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی برای مراجعین به منظو ر ارتقا سطح علمی آنان • راهنمایی و آموز ش به مراجعین در بازیابی و استفاد ه از منابع اطلاعاتی • فراهم نمودن زمینه های تحقیق و پژوهش برای دانشجویان، اعضا هیاتعلمی و کارکنان خدمات کتابخانه امانت و گردش منابع: در این بخش، کتابخانه به صورت قفسه باز اداره می شود و مدرک مورد نظر خود را با جستجو در نرم افزار کتابخانه )پارس آذرخش( انتخاب می کنند. اعضاء میتوانند با مراجعه مستمر به سرویس های امانت از خدمات زیر استفاده کنند: · رزرو کتاب های که در امانت · آگاهی از وضعیت کتاب های رزروی · تمدید کتابها در صورت عدم رزرو · آگاهی از تاریخ بازگشت کتابهای خود · آگاهی از میزان جریمه و دیر کرد کتاب ها بخش مراجعه کننده : شامل راهنمایی و مشاوره مراجعان به کتابخانه جهت یافتن موضوع مورد نظر در منابع موجود د رکتابخانه، همچنین کمک و راهنمایی و آموز ش مراجعان در استفاده از اینترنت جهت جستجوی مطالب مورد نیاز نیز توسط کتابدار صورت میگیرد. بخش سالن مطالعه مدت امانت و تعداد منابع بر حسب شرایط و با صالحدید مسئول قابل تغییر است. مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی با توجه به خط مشی کتابخانه قابل تغییر است. در صورتی که تاخیر شخصی زیاد باشد با نظر مسئول بخش فایل شخص تا یک ماه مسدود می شود و شخص قادر به امانت گرفتن هیچ منبعی نمیباشد. در صورتی که منابعی دارای متقاضی زیاد باشد و تعداد نسخ آن محدود بوده، یک نسخه از این منابع در کتابخانه قرار خواهد گرفت و قابل امانت نمیباشد. در صورتی که منبعی رزرو شود، 24 ساعت برای آ ن شخص نگه داشته می شود. بعد از این زمان در صورت وجود متقاضی برای آن، کتاب امانت داده می شود.

- خط مشی فرآیند امانت در کتابخانه بیمارستان پویایی و کارآمدی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب به مراجعین بوده و به عبارتی هویت هر کتابخانه نزد کاربران با ارائه خدمات آن شناخته می شود که بیشترین تبلور این خدمات در قسمت امانت کتابخانه می باشد . لذا کتابخانه بیمارستان بر خود الزم می داند که با پرهیز از اعمال سلیقه شخصی و تبعیض در سیستم امانت خود، درجهت بهبود و سهولت سرویسدهی در میز امانت تالش نموده و با پیگیری منظم دیرکرد ها و نیز کامپیوتری نمودن میز امانت ، این امکان را فراهم آورد. همچنین کتابخانه با تهیه آمارهای الزم از میز امانت می بایست مشکالت موجود را بررسی و مرتفع نموده و نیز بر روند پیشرفتها آگاهی یابد. امانت: استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه می باشد و منابع علمی بیمارستان صرفا"به اعضاء کتابخانه امانت داده می شود . عضویت: منظور از عضویت در کتابخانه ، ارائه مدارک مورد نیاز و ورود اطلاعات شخص متقاضی به نرم افزار کتابخانه ای می باشد . الف. کادر آموزشی بیمارستان کلیه اعضا هیأت علمی و مربیان رسمی، پیمانی و حق التدریس را شامل می شود. ب. دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان منظور دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشکده می باشد. ج. کارکنان منظور از کارکنان کلیه پرسنل رسمی ، پیمانی، طرحی و قراردادی شاغل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان می باشد در قبال منابع امانت گرفته شده، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو می باشد . لذا امانت گیرنده موظف است منابع امانتی را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص، بالفاصله مراتب را به مسئول میز امانتاطلاعدهد . در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه میباشد. تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می باشد: اعضاء تعداد منبع مدت امانت اعضاء هئیت علمی و رزیدنتها 5 جلد 15 روز دانشجوی سایر مقاطع 3 جلد 15 روز کارکنان 3 جلد 15 روز تبصره 1 -مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی برحسب شرایط و با صالحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر می باشد. تبصره 2 -مدت زمان امانت منابع پرمراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خطمشی جاری کتابخانه ممکن اس ت تغییر کند . تبصره 3 - منابع زیر امانت داده نمی شوند: الف. کتاب های مرجع ب. کتاب های رزرو شده جریمه دیرکرد در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود فرد مورد نظر بابت تاخیر جریمه خواهد شد. جبران خسار ت الف. چنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید، موظف به تهیه و تحویل اصل آن حداکثر ظرف مدت یک ماه می باشد و تشخیص چگونگی امر به عهده مسئول کتابخانه می باشد. ب. چنانچه منابع امانتی گمشده در بازار ( داخل و خارج کشور) نایاب باشد امانت گیرنده بایستی با صالحدید مسئول و نیاز کتابخانه منبع دیگری را جایگزین نماید. در غیر اینصورت مبلغ کتاب به روز محاسبه و از فرد دریافت خواهد شد3. امانت گیرنده می بایست در اسرع وقت نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی اقدام نماید. تسویه حساب الف. دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی ، انتقال و یا مهمان شدن در سایر دانشگاه ها بایستی از کتابخانه واحدتسویه نمایند. ب. کارکنان دانشگاه در صورت بازنشستگی ، بازخرید ، انتقال به سایر دانشگاه ها یا مرخصی طوالنی مدت می بایست با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نماید . رعایت نظم در کتابخانه اعضاء کتابخانه هنگام مراجعه و امانت گرفتن منابع علمی، بـه منظـور استفـاده هـرچـه بیشتـر از محیـط آرا م کتابخانه و حفظ و حراس ت از اموال آن موظف به رعایت موارد زیر می باشند: 1-رعایت سکوت مطلق در تمام محیط کتابخانه الزامی است. 2 -خودداری از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن در فضای کتابخانه اکیدا" ممنوع می باشد. 3 -مراجعین از بردن هر گونه وسایل شخصی به داخل مخزن کتابخانه ممنوع می باشد. 4 -رعایت شئونات اسالمی منابع کتابخانه منابع کتابخانه شامل کتابهای فارسی و انگلیسی، نشریات، منابع الکترونیک است. کمیته انتخاب منابع کتابخانه کمیته انتخاب منابع کتابخانه از مسئول و کارکنان کتابخانه، اعضای هیات علمی گروه های آموزشی تشکیل شده است که در فرایند انتخاب منابع از نظرات کارمندان و دانشجویان به صورت موردی نیز استفاده می شود. معیارهای انتخاب منابع بیش از هر چیز، منابعی که برنامه آموزشی بیمارستان را مورد حمایت قرار دهد، مورد توجه خواهد بود. در مرحله بعدی ارزش این منابع برای کتابخانه، مهم هستند، بدین معنی که در فرآیند انتخاب منابع، اقتدارعلمی، صحت، روزآمدی، شهرت مولف و ناشر کامالً مورد توجه خواهد گرفت. ارزیابی اهمیت این منابع بر اساس نقدها و یا قضاوت اعضای هیات علمی و کتابداران انجام خواهد شد. نحوه انتخاب منابع عالوه بر انتخاب منابع توسط اعضای کمیته انتخاب، کتابخانه در تهیه لیست منابع مورد نیاز خرید به اینگونه عمل می کند که درطول سال تحصیلی به جمع آوری درخواست خرید منابع که معموالً به صورت موردی توسط دانشجویان و یا استادان پیشنهاد شده است می پردازد. پس از انتخاب منابع توسط اعضای کمیته انتخاب، فهرستی از نام ناشران تهیه می گردد. پس از تکمیل لیست ها، منابع انتخابی از طریق نرم افزار تحت وب پارس آذرخش با موجودی کتابخانه مقایسه می گردد؛ تا از لحاظ تکراری نبودن در مجموعه کتابخانه اطمینان حاصل شود. بهسازی مجموعه کتابخانه در جهت به سازی مجموعه تالش کرده است تا همواره جدیدترین منابع منتشرشده در موضوعات تخصصی و مرتبط با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده را شناسایی و برای خرید آنها اقدام نماید . وجین مجموعه کتابخانه به صورت دوره ای اقدام به وجین منابع زیر می کند: 1 .منابع کهنه که قابل بازسازی و صحافی نیستند؛ 2 .ویرایش های قبلی منابعی که ویرایش جدید آن با تغییرات اساسی منتشر شده باشد ؛ 3 .منابعی که ده سال گذشته به امانت نرفته باشند ؛ 4 .نسخه های تکراری بعضی از منابع که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند؛ پس از خارج کردن این منابع از مجموعه در مراحل بعدی طبق دستورالعمل تدوین شده با منابع برخورد خواهد شد . سیاههبرداری با بکارگیری نرم افزار پارس آذرخش در دانشکده علوم پزشکی سیرجان و کتابخانه های تابعه، کلیه امور کتابخانه از جمله سیاهه برداری نیز توسط این نرم افزار انجام می گیرد. سیاهه برداری به صورت رف خوانی از طریق نرم افزار انجام می شود؛ بدین صورت کتابها که بر اساس رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا مرتب شده اند با مجموعه کتابخانه تطبیق داده می شوند و شماره ثبت های مفقودی مشخص می شوند. سپس با اعمال کنترل های الزم ودر صورت اطمینان از عدم وجود منابع، به عنوان منابع مفقودی شناخته می شوند. کتابدار آنها را در لیست های جداگانهای ثبت م ی کند. لیستها به کتابخانه مرکزی دانشکده ارسال میگردد تا شماره ثبت این منابع از نرم افزارخارج شود. هدایا در این کتابخانه نیز همانند سایر کتابخانهها، همواره افرادی برای اهدای کتاب و سایر منابع مراجعه می کنند. در این گونه موارد کتابداران قبل از قبول منابع اهدایی، به دقت آنها را مورد بررسی قرار داده و منابع موردنیاز کتابخانه را جداسازی و در چرخه فهرس ت نویسی قرار میدهند. در صورتی که منابع اهدایی مورد نیاز کتابخانه نباشد؛ به سایر کتابخانه هایی که آن موضوعات را پوشش میدهند ، فرستاده می شوند و یا به خود اهداکننده بازگشت می دهند. در برخی موارد نیز منابع اهدایی غیر قابل استفاده برای کتابخانه در محل میز رایگان قرار داده می شود و مراجعین به کتابخانه می توانند در صورت نیاز آنها را همراه خود ببرند.

با توجه به اهمیت کتابخانه های بیمارستانی و نقش آنها در خدمترسانی به کاربران خود از جمله پزشکان، پرستاران، دانشجویان، کارمندان و غیره، کتابخانه به یک برنامه عملیاتی مدون در جهت رسیدن به اهداف خود و ارائه خدمات کتابخانهای بهینه به کاربران نیازمند می باشد. بنابراین کتابخانه بیمارستان یک برنامه عملیاتی به شرح زیر تدوین و اجرا خواهد کرد. ۱ -توسعه منابع کتابخانه توسعه منابع چاپی و الکترونیکی جهت ایجاد دسترسی سریعتر به منابع مورد نیاز و بررسی مستمر میزان استفاده از این منابع روزآمدسازی منابع علمی چاپی ۲ -توسعه خدمات گسترش ارتباط بین کتابخانه ای گسترش خدمات کتابخانه واطلاعرسانی به کاربران پایش مستمر خدمات ارائه شده توسط کتابخانه و ارائه بازخورد به مسئولین و کاربران ۳ -توسعه آموزشی افزایش سطح سواد اطلاعاتی کاربران اعم از پزشکان و دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف توانمند سازی کتابداران بیمارستانی ۴ -توسعه فضا توسعه فضای فیزیکی کتابخانه شامل : سالنهای مطالعه مجزا، اتاق های کامپیوتر، کالس و ...... بهینه سازی فضای کتابخانه از طریق انجام برخی تعمیرات ساختمانی، خرید تجهیزات و ..

پیوندهای مرتبط

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟

تماس با ما

سیرجان انتهای خیابان ابن سینا بیمارستان امام رضا قدیم

Template Design:Dima Group